Vietnam Aquatic Sports Assoc.                Uploaded on 19/09/2012
   2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012   
          2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)           
 
 Event 325  Women 400 LC Meter Freestyle Relay
====================================================================
         KLQG: # 4:01.62  2009      , Tp. Ho Chi Minh
                          Tuyen, Hanh, Tam, Vy
    Team                             Seed     Finals              
====================================================================
  1 HCM  'A'                           NT    3:58.67#       
     1) Ho Nhat, Song Vy 17           2) r:+0.56 Nguyen Ng, B.Nuyen 14
     3) r:+0.75 Tran Tam, Nguyen 18   4) r:+0.49 Nguyen T., Kimuyen 18
             28.80    1:00.04 (1:00.04)
        1:29.10 (29.06)   2:00.68 (1:00.64)
        2:29.77 (29.09)   3:00.87 (1:00.19)
        3:28.42 (27.55)     3:58.67 (57.80)
  2 QDI  'A'                           NT    4:11.28        
     1) Truong Thi, Kieu 17           2) r:+0.50 Nguyen Thi, Thao 20  
     3) r:+0.46 Hoang Thi, Hien 16    4) r:+0.44 Nguyen T, D.Linh 15  
    r:+0.80  30.66    1:02.65 (1:02.65)
        1:33.92 (31.27)   2:07.10 (1:04.45)
        2:38.18 (31.08)   3:11.11 (1:04.01)
        3:40.82 (29.71)   4:11.28 (1:00.17)
  3 DNG  'A'                           NT    4:11.31        
     1) Vo T, Hong Tho 17             2) r:+0.00 Ng.T, Kim Oanh 24    
     3) r:+0.59 Tran Thi, Nga 16      4) r:+0.54 Tran T, Ngoc Anh 18  
             30.86    1:03.68 (1:03.68)
        1:34.08 (30.40)   2:06.66 (1:02.98)
        2:38.12 (31.46)   3:10.15 (1:03.49)
        3:40.11 (29.96)   4:11.31 (1:01.16)
  4 QNH  'A'                           NT    4:19.36        
     1) Ng.T, Kieu Oanh 17            2) r:+0.46 Duong Thi, Thom 19   
     3) r:+0.61 Ngo Thu, Ha 13        4) r:+0.06 Le Thi, Ha My 14     
    r:+0.78  30.52    1:04.09 (1:04.09)
        1:33.91 (29.82)   2:06.66 (1:02.57)
        2:37.74 (31.08)   3:10.49 (1:03.83)
        3:41.85 (31.36)   4:19.36 (1:08.87)